Koliko ste dobri sa brojevima? Da li vam je lakše sa njima izlaziti na kraj u matematici ili prilikom pisanja sastava? Neki od vas vjerovatno nemaju problem niti sa matematičkom niti sa jezičkom upotrebom brojeva, ali pokazalo se je da je mnogo više onih kojima je barem jedna strana slabija. Ukoliko imate probleme i dvojbe sa gramatičkim pravilima, pročitajte naš blog do kraja i naučite / ponovite pravila vezana za pisanje brojeva.

Šta su to brojevi?

Brojevi su promjenjiva vrsta riječi. Promjenjive vrste riječi su riječi koje se u rečenici mijenjaju po rodu, broju i padežu. Brojevi nam govore o tome koliko je čega na broju. Dijelimo ih na:

  • Glavne ili kardinalne, koji nam govore koliko čega ima: jedan, dva, tri…
  • Redne ili ordinalne, koji nam govore koji je pojam po redu: prvi, drugi, treći, četvrti…
  • Zbirne, kada navodimo količinu: dvoje janjadi, ono devetero…

Glavni brojevi

Glavni brojevi nam govore o tome koliko nečega ima. Mijenjaju se po padežima i po rodu. Po padežima se mijenjaju broj jedan, dva, tri i četiri. Pored njih promjenu imaju još hiljada, milion, milijarda, bilion, dok su ostali glavni brojevi nepromjenjivi. Po rodu se mijenjaju brojevi jedan i dva.

Promjena broja jedan po padežima i u sva tri roda:

Jednina:

Padeži Muški rod Srednji rod Ženski rod
Nominativ jedan jedn-o jedn-a
Genitiv jedn-og(a) jedn-og(a) jedn-e
Dativ jedn-om(e) jedn-om(e) jedn-oj
Akuzativ jedan/jedn-og(a) jedn-o jedn-u
Vokativ jedan jedn-o jedn-a
Instrumental jedn-im Jedn-im jedn-om
Lokativ jedn-om(e) jedn-om(e) jedn-oj

Množina:

Padeži Muški rod Srednji rod Ženski rod
Nominativ jedn-i jedn-a jedn-e
Genitiv jedn-ih jedn-ih jedn-ih
Dativ jedn-im(a) jedn-im(a) jedn-im(a)
Akuzativ jedn-e jedn-a jedn-e
Vokativ jedn-i jedn-a jedn-e
Instrumental jedn-im(a) jedn-im(a) jedn-im(a)
Lokativ jedn-im(a) jedn-im(a) jedn-im(a)

Kao broj jedan, dekliniraju se i drugi brojevi (složeni) koji sadrže broj jedan, npr.: dvadeset i jedan, s trideset jednim…

Uz imenice koje imaju samo množinu, broj jedan se javlja u množini. Imenice koje imaju samo množinu nazivaju se pluralia tantum, na primjer: jedna vrata, jedne hlače, jedne makaze i sl.

Broj dva ima istu deklinaciju za muški i srednji rod. U ženskom rodu se koristi oblik dvije.

Padeži Muški i srednji rod Ženski rod
Nominativ dv-a dv-ije
Genitiv dv-aju / dv-aju dv-iju
Dativ dv-ama/ dv-ama dv-jema
Akuzativ dv-a dv-ije
Vokativ dv-a dv-ije
Instrumental dv-ama / dv-ama dv-jema
Lokativ dv-ama / dv-ama dv-jema

Brojevi tri i četiri se dekliniraju na isti način u sva tri roda:

Nominativ tr-i četir-i
Genitiv tr-iju četir-iju
Dativ tr-ima četir-ima
Akuzativ tr-i četir-i
Vokativ tr-i četir-i
Instrumental tr-ima četir-ima
Lokativ tr-ima četir-ima

Redni brojevi

Redni brojevi nam govore koji je pojam po redu. Oni nastaju od glavnih brojeva, na primjer: pet – peti, peta, peto; šest – šesti, šesta, šesto;

Izuzetak su brojevi prvi, drugi, treći i četvrti, koji imaju drugačiju osnovu. Dekliniraju se za sva tri roda.

Jednina:

Padeži Muški rod Srednji rod Ženski rod
Nominativ drug-i drug-o drug-a
Genitiv drug-og(a) drug-og(a) drug-e
Dativ drug-om(e) drug-om(e) drug-oj
Akuzativ drug-i ili drug-og(a) drug-o drug-u
Vokativ drug-i drug-o drug-a
Instrumental drug-im drug-im drug-om
Lokativ drug-om(e) drug-om(e) drug-oj


Množina:

Padeži Muški rod Srednji rod Ženski rod
Nominativ drug-i drug-a drug-e
Genitiv drug-ih drug-ih drug-ih
Dativ drug-im(a) drug-im(a) drug-im(a)
Akuzativ drug-e drug-a drug-e
Vokativ drug-i drug-a drug-e
Instrumental drug-im(a) drug-im(a) drug-im(a)
Lokativ drug-im(a) drug-im(a) drug-im(a)

Zbirni brojevi

Zbirni brojevi govore o tome koliko čega ima. Oni takođe nastaju od osnovnih brojeva, osim broja jedan i brojeva koji se završavaju jedinicom. Primjeri zbirnih brojeva su: dvoje djece, četvero studenata, petero putnika itd. Deklinacija zbirnih brojeva je rijetka.

BROJNI PRIDJEVI I IMENICE

Brojni pridjevi se koriste uz imenice koje nemaju jedninu, tj. uz imenice koje su pluralia tantum. Primjeri brojnih pridjeva su: dvoje makaze, troja vrata, dvoje cipele i sl.

Brojne imenice su riječi čije je osnovno značenje određena brojiva količina, npr.: dvojica prijatelja.

Postoje brojne imenice koje se završavaju na nastavak –ak, a tvore se pomoću osnove brojeva deset, dvadeset, trideset… Imenice koje dolaze uz njih se nalaze u genitivu množine, dok brojne imenice ostaju nepromijenjene, na primjer: desetak stranica, dvadesetak učenika itd.

Nadamo se da su nakon čitanja današnjeg bloga pravila vezana za brojeve u bosanskom jeziku malo jasnija. Ukoliko imate nejasnoća ili prijedloga za sljedeće teme (gramatičke ili ne), kontaktirajte nas, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo na vaša pitanja u što skorijem periodu!